Фондация Звезда на Надеждата

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“

През 2006 година стартира проект „Бъдеще и Надежда“ е предназначен за младежи напускащи социални институции. В сърцето на София беше открито Защитено Жилище за момичета, а 4 години по-късно и а момчета. Това е безопасно място и център за социална подкрепа и интеграция.

Активна и дългосрочна подкрепа на пълнолетни лица водещи относително самостоятелен начин на живот в социално и интелектуално неравностойно положение.
Проектът се фокусира върху достойно и добро позициониране на потребителите, интегрирани в социума, според изискванията на обществото и индивидуалните възможности на настанените лица.

Успешната социална адаптация на младежи в социален риск, напуснали социални институции, лишени от родителска грижа, както и произхождащи от маргинални групи, които чрез изграждане на трудови навици, социални умения и развиване добри модели за живот в среда максимално близка до семейната, да успеят да се социализират до степен за пълноценен и самостоятелен семеен, социален и професионален живот.

През годините тези млади хора преминават през различни трудни период на адаптация и израстване. Периодът на преход и настаняване е между 2 и 3 години, през които в среда близка до семейната, се полагат основи на добри и устойчиви модели на трудови, социални и личностни навици на живот.

Социалната услуга „Защитено жилище“ е лицензирана към АСП с лиценз № 00803-0003/ 29.10.2018 се предоставя на пълнолетни хора, нуждаещи се от социална подкрепа.

Scroll to Top