Фондация Звезда на Надеждата

ДАРЕНИЯ

Банков превод

Кей Би Си Банк България ЕАД
Получател: Фондация Звезда на Надеждата
Основание: Дарение
Банкови сметки (IBAN) в предпочитана от вас валута:

BG18 RZBB 9155 1060 2400 12 – BGN

BG51 RZBB 9155 1160 2400 16 – USD

BG98 RZBB 9155 1560 2400 10 – GBP

Чрез карта

Можете да използвате кредитна или дебитна карта, като направите превод чрез Epay или PayPal.

Направете дарение.

Станете част от нашите спонсори!

За Ваша информация

Данъчни облекчения за физически лица

Според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 22, ал. 1, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за юридически лица

Според Закона за корпоративното подоходно облагане – Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Scroll to Top