Фондация Звезда на Надеждата

ДАРЕНИЯ

Вие успешно направихте дарение. Сърдечно ви благодарим!

За Ваша информация

Данъчни облекчения за физически лица

Според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 22, ал. 1, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за юридически лица

Според Закона за корпоративното подоходно облагане – Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Scroll to Top