Skip to content Skip to footer

Данъчни облекчения за физически лица
Според  разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица,  чл. 22, ал. 1, т. “о” от сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за юридически лица
Според Закона за корпоративното подоходно облагане – Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Банкова сметка

0 %
Всеки има различна история но всички еднакво се нуждаем от приятели и помощ. Отделете процент и помогнете като приятели на едно дете.

To make a payment donation, please send the desired amount to:
За да направите дарение, моля изпратете желаната сума на:

 • BENEFICIARY / БЕНЕФИЦИЕНТ:
  Star of Hope / Звезда на Надеждата
 • IBAN:
  BG98RZBB91551560240010 – GBP
  BG51RZBB91551160240016 – USD
  BG18RZBB91551060240012 – BGN
 • BIC/SWIFT: RZBBBGSF
 • BANK: RAIFFEISEN BANK BULGARIA
 • REASON / ОСНОВАНИЕ:
  Donation / Дарение

All contributions are acknowledged and subject to taxation.
Благодарим за вноските като подлежат на данъчно облагане.

Направете дарение и станете част от нашите спонсори

Направете дарение онлайн

Може да правите дарения и със кредитна карта чрез ePay.bg или през PayPal