Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА е социален проект на Фондация Звезда на надеждата, който има за цел активно и дългосрочно да подкрепя пълнолетни лица, които са в социално неравностойно положение и водят относително самостоятелен начин на живот в социално, етническо и интелектуално неравностойно положение. Проектът се фокусира върху успешната социална адаптация на младежи в социален риск, напуснали социални институции, лишени от родителска грижа, както и произхождащи от маргинални групи, които чрез изграждане на трудови навици, социални умения и развиване добри модели за живот в среда максимално близка до семейната, да успеят да се социализират до степен за пълноценен и самостоятелен семеен, социален и професионален живот, според изискванията на обществото и индивидуалните възможностите на конкретните лица.

Част от интеграцията е завършване на образование, намиране и устойчива трудова заетост, изграждане на добри междуличностни връзки и устойчиви приятелства и подкрепа на семействата, които създават тези млади хора.

Една особено важна специфика е подкрепата на семействата в риск при раждане и отглеждане на децата им, с цел намаляване на риска от изоставяне на децата им.